תרומות ותשלומים

לתרומה בהעברה בנקאית נא העבירו תרומתכם לבנק לאומי
סניף 902 ע"ש הסתדרות ישרון
חשבון ראשי: מספר 5545666
חשבון קופת הצדקה: מספר 5545862